DE TZOLKIN   13 MANEN KALENDER   INITIATIES   Mijn Tzolkin

 
In Lak'ech

 
  »  DOWNLOADS 
  »  WEB LINKS 
  »  WEBTOOLS 
  »  CONTACT 
  »  Gebed a/d Zeven Gala~ 
 
 
 

 
SiteMap...

 
  KIN   ICON   Tone     Seal     Full name  
1
1 1 Rode Magnetische Draak
2
2 2 Witte Lunaire Wind
3
3 3 Blauwe Elektrische Nacht
4
4 4 Gele Zelfbestaande Zaad
5
5 5 Rode Boventoon Slang
6
6 6 Witte Ritmische Wereldoverbrugger
7
7 7 Blauwe Resonante Hand
8
8 8 Gele Galactische Ster
9
9 9 Rode Solaire Maan
10
10 10 Witte Planetaire Hond
11
11 11 Blauwe Spectrale Aap
12
12 12 Gele Kristallen Mens
13
13 13 Rode Kosmische Hemelwandelaar
14
1 14 Witte Magnetische Tovenaar
15
2 15 Blauwe Lunaire Adelaar
16
3 16 Gele Elektrische Krijger
17
4 17 Rode Zelfbestaande Aarde
18
5 18 Witte Boventoon Spiegel
19
6 19 Blauwe Ritmische Storm
20
7 0 Gele Resonante Zon
21
8 1 Rode Galactische Draak
22
9 2 Witte Solaire Wind
23
10 3 Blauwe Planetaire Nacht
24
11 4 Gele Spectrale Zaad
25
12 5 Rode Kristallen Slang
26
13 6 Witte Kosmische Wereldoverbrugger
27
1 7 Blauwe Magnetische Hand
28
2 8 Gele Lunaire Ster
29
3 9 Rode Elektrische Maan
30
4 10 Witte Zelfbestaande Hond
31
5 11 Blauwe Boventoon Aap
32
6 12 Gele Ritmische Mens
33
7 13 Rode Resonante Hemelwandelaar
34
8 14 Witte Galactische Tovenaar
35
9 15 Blauwe Solaire Adelaar
36
10 16 Gele Planetaire Krijger
37
11 17 Rode Spectrale Aarde
38
12 18 Witte Kristallen Spiegel
39
13 19 Blauwe Kosmische Storm
40
1 0 Gele Magnetische Zon
41
2 1 Rode Lunaire Draak
42
3 2 Witte Elektrische Wind
43
4 3 Blauwe Zelfbestaande Nacht
44
5 4 Gele Boventoon Zaad
45
6 5 Rode Ritmische Slang
46
7 6 Witte Resonante Wereldoverbrugger
47
8 7 Blauwe Galactische Hand
48
9 8 Gele Solaire Ster
49
10 9 Rode Planetaire Maan
50
11 10 Witte Spectrale Hond
51
12 11 Blauwe Kristallen Aap
52
13 12 Gele Kosmische Mens
53
1 13 Rode Magnetische Hemelwandelaar
54
2 14 Witte Lunaire Tovenaar
55
3 15 Blauwe Elektrische Adelaar
56
4 16 Gele Zelfbestaande Krijger
57
5 17 Rode Boventoon Aarde
58
6 18 Witte Ritmische Spiegel
59
7 19 Blauwe Resonante Storm
60
8 0 Gele Galactische Zon
61
9 1 Rode Solaire Draak
62
10 2 Witte Planetaire Wind
63
11 3 Blauwe Spectrale Nacht
64
12 4 Gele Kristallen Zaad
65
13 5 Rode Kosmische Slang
66
1 6 Witte Magnetische Wereldoverbrugger
67
2 7 Blauwe Lunaire Hand
68
3 8 Gele Elektrische Ster
69
4 9 Rode Zelfbestaande Maan
70
5 10 Witte Boventoon Hond
71
6 11 Blauwe Ritmische Aap
72
7 12 Gele Resonante Mens
73
8 13 Rode Galactische Hemelwandelaar
74
9 14 Witte Solaire Tovenaar
75
10 15 Blauwe Planetaire Adelaar
76
11 16 Gele Spectrale Krijger
77
12 17 Rode Kristallen Aarde
78
13 18 Witte Kosmische Spiegel
79
1 19 Blauwe Magnetische Storm
80
2 0 Gele Lunaire Zon
81
3 1 Rode Elektrische Draak
82
4 2 Witte Zelfbestaande Wind
83
5 3 Blauwe Boventoon Nacht
84
6 4 Gele Ritmische Zaad
85
7 5 Rode Resonante Slang
86
8 6 Witte Galactische Wereldoverbrugger
87
9 7 Blauwe Solaire Hand
88
10 8 Gele Planetaire Ster
89
11 9 Rode Spectrale Maan
90
12 10 Witte Kristallen Hond
91
13 11 Blauwe Kosmische Aap
92
1 12 Gele Magnetische Mens
93
2 13 Rode Lunaire Hemelwandelaar
94
3 14 Witte Elektrische Tovenaar
95
4 15 Blauwe Zelfbestaande Adelaar
96
5 16 Gele Boventoon Krijger
97
6 17 Rode Ritmische Aarde
98
7 18 Witte Resonante Spiegel
99
8 19 Blauwe Galactische Storm
100
9 0 Gele Solaire Zon
101
10 1 Rode Planetaire Draak
102
11 2 Witte Spectrale Wind
103
12 3 Blauwe Kristallen Nacht
104
13 4 Gele Kosmische Zaad
105
1 5 Rode Magnetische Slang
106
2 6 Witte Lunaire Wereldoverbrugger
107
3 7 Blauwe Elektrische Hand
108
4 8 Gele Zelfbestaande Ster
109
5 9 Rode Boventoon Maan
110
6 10 Witte Ritmische Hond
111
7 11 Blauwe Resonante Aap
112
8 12 Gele Galactische Mens
113
9 13 Rode Solaire Hemelwandelaar
114
10 14 Witte Planetaire Tovenaar
115
11 15 Blauwe Spectrale Adelaar
116
12 16 Gele Kristallen Krijger
117
13 17 Rode Kosmische Aarde
118
1 18 Witte Magnetische Spiegel
119
2 19 Blauwe Lunaire Storm
120
3 0 Gele Elektrische Zon
121
4 1 Rode Zelfbestaande Draak
122
5 2 Witte Boventoon Wind
123
6 3 Blauwe Ritmische Nacht
124
7 4 Gele Resonante Zaad
125
8 5 Rode Galactische Slang
126
9 6 Witte Solaire Wereldoverbrugger
127
10 7 Blauwe Planetaire Hand
128
11 8 Gele Spectrale Ster
129
12 9 Rode Kristallen Maan
130
13 10 Witte Kosmische Hond
131
1 11 Blauwe Magnetische Aap
132
2 12 Gele Lunaire Mens
133
3 13 Rode Elektrische Hemelwandelaar
134
4 14 Witte Zelfbestaande Tovenaar
135
5 15 Blauwe Boventoon Adelaar
136
6 16 Gele Ritmische Krijger
137
7 17 Rode Resonante Aarde
138
8 18 Witte Galactische Spiegel
139
9 19 Blauwe Solaire Storm
140
10 0 Gele Planetaire Zon
141
11 1 Rode Spectrale Draak
142
12 2 Witte Kristallen Wind
143
13 3 Blauwe Kosmische Nacht
144
1 4 Gele Magnetische Zaad
145
2 5 Rode Lunaire Slang
146
3 6 Witte Elektrische Wereldoverbrugger
147
4 7 Blauwe Zelfbestaande Hand
148
5 8 Gele Boventoon Ster
149
6 9 Rode Ritmische Maan
150
7 10 Witte Resonante Hond
151
8 11 Blauwe Galactische Aap
152
9 12 Gele Solaire Mens
153
10 13 Rode Planetaire Hemelwandelaar
154
11 14 Witte Spectrale Tovenaar
155
12 15 Blauwe Kristallen Adelaar
156
13 16 Gele Kosmische Krijger
157
1 17 Rode Magnetische Aarde
158
2 18 Witte Lunaire Spiegel
159
3 19 Blauwe Elektrische Storm
160
4 0 Gele Zelfbestaande Zon
161
5 1 Rode Boventoon Draak
162
6 2 Witte Ritmische Wind
163
7 3 Blauwe Resonante Nacht
164
8 4 Gele Galactische Zaad
165
9 5 Rode Solaire Slang
166
10 6 Witte Planetaire Wereldoverbrugger
167
11 7 Blauwe Spectrale Hand
168
12 8 Gele Kristallen Ster
169
13 9 Rode Kosmische Maan
170
1 10 Witte Magnetische Hond
171
2 11 Blauwe Lunaire Aap
172
3 12 Gele Elektrische Mens
173
4 13 Rode Zelfbestaande Hemelwandelaar
174
5 14 Witte Boventoon Tovenaar
175
6 15 Blauwe Ritmische Adelaar
176
7 16 Gele Resonante Krijger
177
8 17 Rode Galactische Aarde
178
9 18 Witte Solaire Spiegel
179
10 19 Blauwe Planetaire Storm
180
11 0 Gele Spectrale Zon
181
12 1 Rode Kristallen Draak
182
13 2 Witte Kosmische Wind
183
1 3 Blauwe Magnetische Nacht
184
2 4 Gele Lunaire Zaad
185
3 5 Rode Elektrische Slang
186
4 6 Witte Zelfbestaande Wereldoverbrugger
187
5 7 Blauwe Boventoon Hand
188
6 8 Gele Ritmische Ster
189
7 9 Rode Resonante Maan
190
8 10 Witte Galactische Hond
191
9 11 Blauwe Solaire Aap
192
10 12 Gele Planetaire Mens
193
11 13 Rode Spectrale Hemelwandelaar
194
12 14 Witte Kristallen Tovenaar
195
13 15 Blauwe Kosmische Adelaar
196
1 16 Gele Magnetische Krijger
197
2 17 Rode Lunaire Aarde
198
3 18 Witte Elektrische Spiegel
199
4 19 Blauwe Zelfbestaande Storm
200
5 0 Gele Boventoon Zon
201
6 1 Rode Ritmische Draak
202
7 2 Witte Resonante Wind
203
8 3 Blauwe Galactische Nacht
204
9 4 Gele Solaire Zaad
205
10 5 Rode Planetaire Slang
206
11 6 Witte Spectrale Wereldoverbrugger
207
12 7 Blauwe Kristallen Hand
208
13 8 Gele Kosmische Ster
209
1 9 Rode Magnetische Maan
210
2 10 Witte Lunaire Hond
211
3 11 Blauwe Elektrische Aap
212
4 12 Gele Zelfbestaande Mens
213
5 13 Rode Boventoon Hemelwandelaar
214
6 14 Witte Ritmische Tovenaar
215
7 15 Blauwe Resonante Adelaar
216
8 16 Gele Galactische Krijger
217
9 17 Rode Solaire Aarde
218
10 18 Witte Planetaire Spiegel
219
11 19 Blauwe Spectrale Storm
220
12 0 Gele Kristallen Zon
221
13 1 Rode Kosmische Draak
222
1 2 Witte Magnetische Wind
223
2 3 Blauwe Lunaire Nacht
224
3 4 Gele Elektrische Zaad
225
4 5 Rode Zelfbestaande Slang
226
5 6 Witte Boventoon Wereldoverbrugger
227
6 7 Blauwe Ritmische Hand
228
7 8 Gele Resonante Ster
229
8 9 Rode Galactische Maan
230
9 10 Witte Solaire Hond
231
10 11 Blauwe Planetaire Aap
232
11 12 Gele Spectrale Mens
233
12 13 Rode Kristallen Hemelwandelaar
234
13 14 Witte Kosmische Tovenaar
235
1 15 Blauwe Magnetische Adelaar
236
2 16 Gele Lunaire Krijger
237
3 17 Rode Elektrische Aarde
238
4 18 Witte Zelfbestaande Spiegel
239
5 19 Blauwe Boventoon Storm
240
6 0 Gele Ritmische Zon
241
7 1 Rode Resonante Draak
242
8 2 Witte Galactische Wind
243
9 3 Blauwe Solaire Nacht
244
10 4 Gele Planetaire Zaad
245
11 5 Rode Spectrale Slang
246
12 6 Witte Kristallen Wereldoverbrugger
247
13 7 Blauwe Kosmische Hand
248
1 8 Gele Magnetische Ster
249
2 9 Rode Lunaire Maan
250
3 10 Witte Elektrische Hond
251
4 11 Blauwe Zelfbestaande Aap
252
5 12 Gele Boventoon Mens
253
6 13 Rode Ritmische Hemelwandelaar
254
7 14 Witte Resonante Tovenaar
255
8 15 Blauwe Galactische Adelaar
256
9 16 Gele Solaire Krijger
257
10 17 Rode Planetaire Aarde
258
11 18 Witte Spectrale Spiegel
259
12 19 Blauwe Kristallen Storm
260
13 0 Gele Kosmische Zon

 

 
SiteMap  »  Current server time (EU/BE): Thu, 13 Jun 2024 00:41:36 +0200